Trwa Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Diagnoza i terapia w działaniach logopedy i terapeuty jako obszar interdyscyplinarnej współpracy" pod patronatem serwisu Reedukacja.pl
Autor: Redakcja Reedukacja.pl

W dniu dzisiejszym odbywa się OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "Diagnoza i terapia w działaniach logopedy i terapeuty jako obszar interdyscyplinarnej współpracy. Konteksty medyczne, lingwistyczne, psychologiczne i pedagogiczne", której organizatorem jest Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie.

PATRONAT HONOROWY:

Jego Magnificencja Rektor WSP im. J. Korczaka w Warszawie prof. dr hab. Julian Auleytner

Patronat medialny:

Logo_Reedukacja.pl
 
W świecie ponowoczesności pojawia się nowy rodzaj kultury, która składa się z ofert, a nie nakazów, z propozycji, a nie norm (Bauman), co powoduje zmianę w postrzeganiu człowieka i relacji międzyosobowych. Zmiany te widoczne są we wszystkich dziedzinach nauki i praktyki.

Niniejsza konferencja poświęcona jest problematyce diagnozy i terapii logopedycznej i   pedagogicznej w aspekcie poszukiwania i aplikowania do praktyki pedagogicznej innowacyjnych sposobów pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi.

Terapia pedagogiczna i terapia logopedyczna są działaniami równoległymi, które w sytuacji dziecka ze specjalnymi potrzebami się uzupełniają, a ich dopełnieniem są profesjonalne oddziaływania innych specjalistów. Uzasadnia to potrzebę dyskusji nad modelem interdyscyplinarnej pomocy dzieciom i młodzieży, który wpisuje się w system działań nakierowanych na kompleksową pomoc dziecku i rodzinie.

Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że dyskusja w gronie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych (lekarzy, językoznawców, psychologów, pedagogów) oraz praktyków (logopedów, nauczycieli, terapeutów) będzie cennym głosem wpisującym się w dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość społeczną i edukacyjną, czego konsekwencją ma być rozumienie i wprowadzanie zmiany do praktyki pedagogicznej.

Dyskusja merytoryczna koncentrować się będzie wokół trzech kluczowych zagadnień, takich jak:
  1. Nowe trendy w działaniach logopedycznych i warsztat pracy współczesnego logopedy,
  2. Nowe trendy w działaniach terapeutycznych i warsztat pracy terapeuty pedagogicznego,
  3. Interdyscyplinarna współpraca terapeuty i logopedy z innymi profesjonalistami – stan faktyczny i postulowane zmiany.
Podsumowaniem Konferencji będzie wydanie monografii naukowej w języku polskim (4 pkt MNiSW). Monografia stanowić będzie zbiór referatów prezentowanych w trakcie Konferencji oraz tekstów nadesłanych przez zainteresowane osoby. Opublikowane zostaną wyłącznie te teksty, które będą spełniać wymogi formalne (por. instrukcja wydawnicza) oraz otrzymają pozytywne recenzje. Przypominamy, iż zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 13 lipca 2012 r. (Dz. U. z dn. 1 sierpnia 2012 r., poz. 877) „do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się rozdział w monografii naukowej stanowiący opracowanie naukowe o objętościco najmniej pół arkusza wydawniczego” (§ 8 ust. 4).

 
Kontakt: konferencjawns@wspkorczak.eu

 
KOMITET NAUKOWY:

prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz – Uniwersytet Gdański

prof. zw. dr hab. Jagna Czochańska-Kruk – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

ks. prof. zw. dr hab. Andrzej Gretkowski – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

prof. zw. dr hab. Anna Kowalska – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab., prof. UMK Jacek Błeszyński – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab., prof. WSP Mirosław Grewiński – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

dr hab., prof. UP Marta Korendo – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab., prof. WSP Barbara Skałbania – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

dr hab. Ewa Humeniuk – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. Jolanta Panasiuk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Danuta Wosik-Kawala – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Ilona Gołębiewska – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

dr Teresa Lewandowska-Kidoń - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

dr Anna Witek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Stanisława Włoch – Uniwersytet Opolski

dr Adam Wolański – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

 
​KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska – przewodnicząca
dr Teresa Lewandowska-Kidoń
dr Adam Wolański
dr Ilona Gołębiewska

mgr Monika Wałaszek


Więcej informacji: http://warszawa.wspkorczak.eu/