I Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców
Autor: Redakcja Reedukacja.pl

W dniu 21 kwietnia 2016 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców, zorganizowana z inicjatywy Fundacji „Rodzice Szkole”. Gośćmi honorowymi konferencji byli Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej oraz Wojciech Kolarski - Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników konferencji.

Rodzice mają prawo do zapewnienia wychowania i nauczania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a rolą państwa jest zapewnienie warunków do swobodnego wyboru przez rodziców formuły i sposobu kształcenia swoich dzieci. Podczas konferencji Minister Edukacji Narodowej podkreślała, że zadaniem szkoły jest wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci. – Rodzice muszą być stale obecni w szkole. Potrzebni są oni swoim dzieciom, ale przede wszystkim nauczycielom i dyrektorom jako odpowiedzialni partnerzy – przekonywała Anna Zalewska.

Rady rodziców są organami szkoły reprezentującymi ogół rodziców i uczniów, których prawa i obowiązku zostały wprowadzone do ustawy o systemie oświaty i ustawy – Karta Nauczyciela w roku 2007. W ramach tego dokumentu Rady Rodziców zostały wyposażone w szereg istotnych kompetencji, w tym m.in.:
  • uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczego oraz programu profilaktyki szkoły, które z założenia są kluczowymi dokumentami nadającymi bieg wszystkim działaniom wychowawczym podejmowanym na terenie szkoły;
  • wyrażanie zgody na działalność w szkole stowarzyszeń i innych organizacji;
  • wnioskowanie do dyrektora szkoły o ocenę pracy nauczyciela;
  • uczestniczenie w ocenie pracy dyrektora szkoły;
  • opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego;
  • udział w komisji konkursowej wybierającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
  • opiniowanie projektu planu finansowego placówki, składanego przez dyrektora;
  • występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.
Według przedstawicieli Fundacji „Rodzice Szkole” mimo istniejącego prawa w wielu polskich szkołach rola rad rodziców bywa niedoceniana i marginalizowana. Wynika to m.in. z nieznajomości uprawnień przez rodziców oraz braku wsparcia ze strony dyrektorów szkół, czy nauczycieli i organów administracji oświatowej. Bardzo często rada postrzegana jest jako organ służący głównie umożliwianiu zbierania pieniędzy od rodziców oraz wspieraniu nauczycieli i dyrektorów przy drobnych aktywnościach w życiu placówek oświatowych.
 
Ponadto zdaniem Fundacji „Rodzice Szkole” partnerska rola rad rodziców w kreowaniu kształtu podejmowanych działań wychowawczo-oświatowych na terenie szkoły jest w zdecydowanej większości przypadków pomijana. Z uwagi na powyższe Fundacja zwraca uwagę na potrzebę przeprowadzenia szerokiej kampanii skierowanej bezpośrednio do rodziców, która wyposaży ich w wiedzę niezbędną do korzystania z posiadanych praw. Zdaniem przedstawicieli Fundacji pozwoli to na lepsze wywiązywanie się z obowiązkach rodzicielskich w systemie edukacji.