5 maja - Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Autor: Redakcja Reedukacja.pl

W dniu 5 maja obchodzimy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który ustanowiony został w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU), aby uświadamiać społeczeństwo o różnorodności i prezentować możliwości możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności. Jednocześnie jest doskonałą okazją, aby zwrócić uwagę na istniejące bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia. Dodatkowo 5 maja w całej Europie obchodzony jest także Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska uczestniczyła wczoraj w konferencji z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W spotkaniu udział wzięli także Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. Podczas wydarzenia Minister Anna Zalewska podkreśliła, że kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych pozostają w obszarze szczególnego zainteresowania ze strony ministerstwa.

Miarą cywilizacyjną jest to, w jaki sposób obywatele danego społeczeństwa odnoszą się do osób niepełnosprawnych. Rozumie to system edukacji, rozumie to także rząd.  Dlatego wraz z innymi partnerami chcemy rozwiązywać problemy dzieci niepełnosprawnych, a także osób dorosłych oraz ich opiekunów – mówiła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Podkreśliła przy tym, że powołała specjalny zespół do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych. Jego celem będzie intensyfikacja prac związanych z określeniem kierunków działań dotyczących m.in. kształcenia specjalnego. Do zadań zespołu należeć będzie także opracowanie propozycji zmian systemowych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W pracach tych uczestniczą m.in. dyrektorzy szkół, rodzice uczniów niepełnosprawnych oraz przedstawiciele samorządów.

Minister Anna Zalewska przypomniała również o trwającej ogólnopolskiej debacie „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. Podczas debat organizowanych w całej Polsce zbierane są wszelkie uwagi, postulaty i propozycje dotyczące zmian w prawie oświatowym, które następnie są przedmiotem analiz. Po zakończeniu debaty przygotowany ma zostać projekt założeń zmian odpowiednich przepisów prawa oświatowego.