"JĄKANIE Analiza procesu komunikacji słownej" - nowość wydawnicza pod patronatem serwisu Reedukacja.pl
Autor: Redakcja Reedukacja.pl

Redakcja serwisu Reedukacja.pl pragnie poinformować, że na rynku wydawniczym pojawiła się publikacja pt. "JĄKANIE Analiza procesu komunikacji słownej" autorstwa dr Jolanty Góral-Półroli. Książka ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS i została objęta patronatem medialnym serwisu Reedukacja.pl.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Grażyny Krasowicz-Kupis:
Książka jest poświęcona tematyce komunikacji słownej osób jąkających się, analizowanej z perspektywy lingwistycznej (w tym neurologopedycznej) oraz perspektywy nauk społecznych – psychologii i pedagogiki. Interdyscyplinarny charakter monografii był dużym wyzwaniem dla Autorki […]. Zaprezentowane badania mają nowatorski charakter, nie tylko dla polskich badaczy jąkania. Analiza naturalnych sytuacji komunikacyjnych oraz istotnych uwarunkowań tej komunikacji, a także sformułowane wnioski wnoszą ważny wkład w teorię i praktykę terapii jąkania, planowania działań wspomagających […]. Podsumowując, pragnę podkreślić, że monografia prezentuje wartościowe treści, wnosi nową wiedzę dotyczącą komunikacji osób jąkających się oraz jest oparta na ciekawych i prawidłowo przeprowadzonych badaniach empirycznych.

JĄKANIE Analiza procesu komunikacji słownej

Patronat medialny:

Logo_Reedukacja.pl
 

Publikacja ma wymiar zarówno teoretyczny, jak i empiryczny. Tworzy ją siedem wzajemnie powiązanych rozdziałów, które autorka rozpoczyna rozważaniami na temat rozmowy. Oprócz omówienia jej istoty przedstawiono definicję aktu mowy w procesie komunikacji oraz mikrogenetyczny model porozumiewania się. Skupiono się także na stylu komunikacji interpersonalnej. Poddano analizie typologię stylów komunikacji, uznając aktywność słowną oraz rodzaje aktów mowy za najbardziej wymierne, mierzalne i obiektywne kryteria wyróżniania stylów komunikacyjnych. Ponadto zwrócono uwagę na bariery utrudniające skuteczne komunikowanie się z uwzględnieniem czynników językowych, psychologicznych i społecznych. Książka zawiera opis różnych ujęć jąkania prezentowanych w literaturze przedmiotu, a także własny model istoty tego zaburzenia. Skupiono się na charakterystyce jąkania jako zaburzenia rozmowy, omówiono jąkanie w kategorii bariery komunikacyjnej. W części empirycznej zaprezentowano badania własne. Ich głównym celem było udzielenie odpowiedzi na pytania: Jak przebiega rozmowa z udziałem osoby jąkającej się? Jaki styl komunikacji interpersonalnej preferują osoby jąkające się i czy ma on związek z ich zaburzeniem, a w szczególności z jego samooceną.

Szczegóły dotyczące publikacji dostępne w serwisie Reedukacja.pl w module LITERATURA