25. Jubileuszowe Sympozjum Naukowe CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA - obszerna relacja serwisu Reedukacja.pl
Autor: Redakcja Reedukacja.pl


SOBOTA, 26 września 2015

Kolejny dzień Jubileuszowego Sympozjum rozpoczęła prezentacja Otwarta Edukacja, którą przedstawiła prof. nadzw. dr hab. Marleny Plebańskiej (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe PAN, Poznań). Podczas wykładu przedstawione zostały platformy LivingLabs oraz EduLab. Prelegentka przekonywała, że szkoła to przynajmniej trzy przestrzenie, tj. szkolna, społeczna (wyjścia) oraz wirtualna. Profesor Morbitzer podkreślił, że szkołę tworzy również przestrzeń również poza murami szkoły.

Następnie głos zabrał prof. nadzw. dr hab. Michał Ostrowicki (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), z wykładem pt. Zdaj egzamin u bota, podczas którego poinformował, że od tego roku przeprowadzane są egzaminy testowe w second life. Zdaniem profesora człowiekowi chodzi o świat, a nie o informacje, tzn. o doświadczenie rzeczywistości w świecie 3D (emocje). Jako przykład podał organizację koncertów muzycznych w wirtualnym świecie.

Kolejny wykład pt. Wpływ mediów na transformacje społeczne zaprezentowała prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Potyrała (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) w którym mówiła m.in. o Edukacji 4.0 - nauce po nauce.

Cyfrowa rewolucja? Matrix?! WHY not? to temat kolejnego wykładu, który zaprezentował prof. nadzw .dr hab. Zbigniew Spendel (Uniwersytet Śląski w Katowicach) koncentrując się na występującej polaryzacji pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami cyfryzacji w edukacji. Podstawowe przyczyny upatruje w „róźnicach indywidualnych”, trendach i stereotypach kulturowych. Wskazał również, że wśród przyczyn jest różnica w tempie rozwoju technologicznego a tempem indywidualnych procesów adaptacyjnych, w tym również tempem rozwoju kultury. Profesor Morbizter podsumował, że technologie dają możliwości, ale to ostatecznie człowiek decyduje w jaki sposób je wykorzystuje.

Następnie głos zabrała prof. nadzw. dr hab. Grażyna Penkowska (Uniwersytet Gdański, Gdańsk) prezentując wykład pt. E-learning w dobie MOOC’s, podczas którego omówiła podstawowe zalety i wady kształcenia na odległość, ktore daje niezwykle możliwości upowszechniania wiedzy, przy wykorzystaniu wizualizacji, która wpisuje się we współczesne trendy kulturowe dając jednocześnie możliwości certyfikowanie kursów przez najbardziej znane uczelnie na świecie. Wskazała również na wady takich rozwiązań w tym m.in. sztywne terminy zaliczeń zadań oraz brak reakcji na potrzeby jednostki.

Wykład pt. Trendy rozwoju MOOC-ów zaprezentował potem dr Krzysztof Gurba (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), który podkreślił wymiar globalny takich narzędzi oraz automatyczne ocenianie. MOOC są szansą na zmianę życia poprzez edukację i stanowią podstawę edukacyjną w biedniejszych krajach. Zdaniem profesora Tanasia nie zrozumienie się MOOC-ów jeśli nie wie się po co one są. Zapewniają one kształcenie przy rosnącym zatrudnieniu, jednak to nie może być lepsze niż bezpośrednie spotkanie człowieka z człowiekiem – mówił profesor.

Po przerwie kawowej głos zabrał prof. nadzw. dr hab. Paweł Topol (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań) prezentując wykład pt. Edukacja 3D w świetle wybranych koncepcji pedagogicznych. Następnie prof. nadzw. dr hab. inż. Jolanta Zielińska (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) omówiła Problemy wykorzystania Internetu przez osoby z niepełnosprawnością.

Z kolei dr Michał Borda z Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu poświęcił swoje wystąpienie tematowi Życie duchowe jako antidotum na samotność globalnego nastolatka. Prelegent podkreślił, że młody człowiek przed ekranem komputera jest osamotniony (ciało, umysł, duch). Wskazał przy tym na różnice, które występują pomiędzy życiem wewnętrznym (zmysły, emocje – mają zwierzęta) a życiem duchowym (odkrywanie Boga). Zaznaczył przy tym, że kościół jest propozycją wyrwania młodego człowieka z przeżywanej samotności. - Życie modlitewne jest darem spotkania z Bogiem, szansą na odkrywanie obecności Boga w życiu codziennym - mówił. Przekonywał, że życie sakramentalne – uczestnictwo we mszy świętek - daje szansę wyrwania człowieka z samotności i stanowi podstawę budowania wspólnoty. Prowadzący zakończył zaproszeniem, aby być kustoszami ewangelii.

Anna Grzegory z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej LOGOFIGLE w Łodzi omówiła następnie temat Wykorzystanie TIK w uczeniu komunikowania się małych dzieci. Nauczycielka podkreśliła, że każdego dnia uczy się od dzieci w jaki sposób mogę im pomóc. Jej zdaniem konieczne jest ustalanie wspólnie z dzieckiem jego potrzeb. Dzieci wiedzą czego chcą i komunikują się w sposób bezpośredni. Wskazała przy tym główne powody, dla których dzieci korzystają z TIK (z ciekawości, żeby pokazywać innym swoje pomysły, dla relaksu). - Dzieci stają się aktywnymi twórcami i odbiorcami treści. Posiadają dzięki temu większy wachlarz możliwości i wyboru czego chcą się uczyć - mówiła prelegentka.
Zobacz: www.logofigle.pl

Następnie mgr inż. Dariusz Andrzejewski (Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II, Września) przedstawił prezentację Mobilny uczeń – mobilny nauczyciel, czyli po co szkole technologia, podczas której zaprezentował film i omówił projekt realizowany od 6 lat w trzech szkołach. Podreślał przy tym, że dzieci funkcjonują w otoczeniu technologii, a zatem powinno się je edukować jak odpowiedzialnie z nich korzystać (świadomie korzystać). Zdaniem prelegenta najistotniejszym problemem było nastawienie nauczycieli – należało przekonać ich o konieczności kształcenia się w zakresie TIK (przygotowanie audiobook-ów, przygotowanie tapety szkolnej). Nie chodzi o to, żeby było szybko. Chodzi o to, aby było ciekawie - mówił Andrzejewski.

Dr inż. Andrzej Wołodźko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn) przedstawił  prezentację Stare media wobec zmian nowych technologii,  a dr Ewa Zawisza (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Nowe media a mózg dziecka w rozwoju poznawczym – primum non nocere.

Tuż przed przerwą obiadową głos zabrał mgr Roman Solecki (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) omawiając Podstawy psychoprofilaktyki zagrożeń medialnych. Wskazał na gry profilaktyczne, które dają szansę rozwijania siebie jako człowieka, a dodatkowo możliwości diagnozy – ustalenia przy wykonywaniu jakich zadań uczniowie mają najwięcej problemów. Ponadto poprzez tworzenie scenariuszy, narracji dają możliwość zastanowienia się jakie emocje towarzyszyby przy konkretnych sytuacjach, w których moglibyśmy zostać postawieni. Prelegent przekonywał, że gra planszowa jest doskonałą alternatywą dla gier wirtualnych.

Po przerwie obiadowej uczestnicy Sympozjum obradowali w sekcjach, które poświęcone były różnorodnej tematyce edukacyjnej.

Aspekty aplikacyjne technologii informacyjno-komunikacyjnych w kontekście poglądowości pośredniej w nauczaniu-uczeniu się fizyki omówiła dr Małgorzata Klisowska (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów).

Następnie dr Katarzyna Borawska-Kalbarczyk (Uniwersytet w Białymstoku) przedstawiła prezentację Szkolne środowisko uczenia się jako przestrzeń budowania i wzmacniania kompetencji informacyjnych młodzieży. Prelegentka podkreśliła, że kultura nadmiaru informacji sprzęga się z kulturą teraźniejszości – przyspieszenia, które niesie za sobą płyciznę intelektualną. Dążymy do posiadania nowoczesnych urządzeń pozwalających na dostęp do informacji. Niesie to za sobą szereg psychologicznych następstw, w tym trudności w odpowiednim selekcjonowaniu pozyskiwanych informacji. - W obliczu eksplozji informacji znaczące są kompetencje informacyjne. Samodzielne konstruowanie własnej wiedzy - tłumaczyła Borawska-Kalbarczyk. Istotą jest, że auważanie, że integralną częścią uczenia się są emocje - dodała. Omówiła przy tym niezwykle istotną rolę nauczyciela, którą pełni on w procesie edukacji młodego człowieka. Na zakończenie wystąpienia prelegentka przypomniała słowa Plutarcha, greckiego pisarza i filozofa, który ponad niemal trzy tysiące lat temu pisał: Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić.

OBRADY W SEKCJACH - SEKCJA A

dr Emilia Musiał, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Szkoła w cyfrowym świecie – w stronę idei partnerstwa

dr Ewa Zawisza, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Nowe media a mózg dziecka w rozwoju poznawczym – primum non nocere

dr Justyna Bluszcz, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
Media w rozwoju zawodowym człowieka – wybrane aspekty

dr Kamilla Wasilewska, Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, Koszalin
Profesjonalizm nauczyciela źródłem sukcesu pedagogicznego – dylematy
i oczekiwania społeczne

dr Magdalena Wasilewicz, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
Język (polski?) w komunikacji pokolenia ery mediów

dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, Radom
Współczesna rodzina w immersyjnym świecie mediów cyfrowych

dr Bożena Dusza, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
Szkolne problemy uczniów i rola mediów w ich rozwiązywaniu

mgr Piotr Karaś, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
Edukacja mobilna jako poszerzone środowisko edukacyjne

dr Paweł Buchwald, dr Danuta Morańska, mgr inż. Krzysztof Orzechowski, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza
Wykorzystanie narzędzi informatycznych do symulacji w procesie edukacji

OBRADY W SEKCJACH - SEKCJA B

dr Małgorzata Klisowska, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
Aspekty aplikacyjne technologii informacyjno-komunikacyjnych w kontekście poglądowości pośredniej w nauczaniu-uczeniu się fizyki

dr Tomasz Huk, Uniwersytet Śląski, Katowice
Cyfrowa ewolucja pisania i odczytywania informacji

dr Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
Szkolne środowisko uczenia się jako przestrzeń budowania i wzmacniania kompetencji informacyjnych młodzieży

Marek Hallada, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
Komputery i Internet – szanse i zagrożenia w kształceniu i wychowaniu

dr Małgorzata Pietrzak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Film transmedialny – doświadczenia realizacyjne z projektu edukacyjnego

dr inż. Andrzej Wołodźko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Stare media wobec zmian nowych technologii

dr Iwona Samborska, Uniwersytet Śląski, Katowice
Środowisko życia dziecka i jego potencjał edukacyjny

dr Beata Godejord, Nesna University College, Norwegia
Learning in Networks: Dialogue with Educational Change

dr Bożena Marzec, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza
Kształtowanie postaw w szkole w ocenie uczniów, rodziców i nauczycieli na podstawie wyników ewaluacji zewnętrznej

OBRADY W SEKCJACH - SEKCJA C

mgr Karol Kowalczuk, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
Umiejętność projektowania gier komputerowych jako kluczowa kompetencja przyszłych cyfrowych nauczycieli

mgr Katarzyna Stachowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Wielozadaniowość jako czynnik determinujący jakość i powodzenie terapii funkcji poznawczych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

mgr Roman Solecki, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Podstawy psychoprofilaktyki zagrożeń medialnych

mgr Marlena Pieniążek, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
Działalność prospołeczna z perspektywy wolontariuszy – przekaz medialny a rzeczywistość

mgr Izabela Rudnicka, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Warszawa
Zamienność i współdziałanie obszarów edukacji z udziałem nowych technologii. Od infografiki do rozszerzonej rzeczywistości

mgr Grzegorz Polański, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
Pokolenie X i pokolenie Y – analiza wybranych aspektów funkcjonowania.
Raport z badań

mgr Kinga Cybulska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Retoryka komunikacji marki w Internecie na przykładzie wybranych komercyjnych akcji edukacyjnych

Uroczystego podsumowania 25. Sympozjum CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA dokonał profesor Janusz Morbitzer. Podziękował wszystkim obecnym uczestnikom za przybycie i wyraził nadzieję wspólnego spotkania się kolejnego Sympozjum Naukowego w przyszłym roku.
 
Redakcja serwisu Reedukacja.pl pragnie podkreślić, że dzięki takim spotkaniom możliwa staje się nieustanna wymiana naukowych poglądów i praktycznych doświadczeń w obszarze szeroko pojętej edukacji. Jesteśmy przekonani, że każde Sympozjum organizowane od 25 lat przez profesora Janusza Morbitzera stanowi istotny wkład w procesie budowania nowoczesnej szkoły przyszłości.

Zobacz: PROGRAM SYMPOZJUM

Dodatkowe informacje: http://www.wsb.edu.pl/cme


SYMPOZJUM W OBIEKTYWIE:


Zamieszczona poniżej galeria zdjęć z opisami umożliwia m.in. włączenie pokazu slajdów (Start Slideshow), a także oglądanie fotografii na całym ekranie monitora (Full Screen). Aby skorzystać z dostępnych możliwości prosimy wybrać odpowiednie opcje.
Fot. Reedukacja.plZobacz także:
20. Sympozjum Naukowe CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA - obszerna relacja serwisu Reedukacja.pl (24.-25.09.2010)

21. Sympozjum Naukowe CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA - obszerna relacja serwisu Reedukacja.pl (23.-24.09.2011)

22. Sympozjum Naukowe CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA - obszerna relacja serwisu Reedukacja.pl (28.-29.09.2012)

23. Sympozjum Naukowe CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA - obszerna relacja serwisu Reedukacja.pl (27.-28.09.2013) |<  <  1  2 >>|