Podstawy komunikacji językowej i jej zaburzenia (wybrane zagadnienia z materiałami do ćwiczeń) 
Autor: Krystyna Nowak-Wolna (red.)

Wydawnictwo: Centrum Kształcenia Ustawicznego ANDRAGOG
Wydanie: Opole (2010)
Książka Podstawy komunikacji językowej i jej zaburzenia (wybrane zagadnienia z materiałami do ćwiczeń) pod red. Krystyny Nowak-Wolnej jest przeznaczona dla studentów pedagogiki oraz logopedii. Niniejsza pozycja zawiera też dwa rozdziały traktujące o metodach pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy; pomogą one w pracy ich rodzicom oraz terapeutom zajmującym się problemem zaburzeń mowy.

Część pierwsza wprowadza w zagadnienia komunikacji językowej. Została w niej przedstawiona w skrócie struktura języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem systemu fonologicznego. Te podstawowe wiadomości mają umożliwić logopedzie rozpoznanie zaburzeń komunikacji językowej oraz wad wymowy. Wiedza o komunikacji językowej jest również niezbędna dla nauczycieli-terapeutów pracujących z dziećmi dotkniętymi dysleksją.

Komunikacja interpersonalna to nie tylko porozumiewanie się werbalne, lecz także niewerbalne. Okazuje się, że wielu wypowiedzi nie sposób zrozumieć bez uwzględnienia sytuacji, w której powstały. Na sytuację tę składają się takie komponenty aktu komunikacji, jak intonacja (szeroko rozumiana), mimika, gest, ruch, odległość nadawcy względem odbiorcy. Tworzą one kontekst aktu mowy (komunikacji) uzupełniający wypowiedź słowną. O komunikacji niewerbalnej traktuje rozdział drugi opracowany przez psychologa Wiesława Sikorskiego, autora wielu książek poświęconych temu zagadnieniu.

Część trzecia omawia zagadnienia kultury języka w ujęciu podmiotowym oraz normatywnym. Zostały w niej przedstawione, między innymi, takie zagadnienia, jak etyka i estetyka słowa stanowiące ważny aspekt procesu porozumiewania się.

W rozdziale czwartym jego autorka - Emilia Olejnik-Krupa - omawia proces kształtowania się i rozwoju mowy dziecka od narodzin aż do osiągnięcia wieku dojrzałości szkolnej.

Rozdział piąty przynosi opis klasyfikacji zaburzeń mowy. Urszula Kalicińska, logopeda i pedagog-terapeuta, omawia w nim klasyfikacje objawowe, przyczynowe, językoznawcze, klasyfikację neurofizjologiczną, logopedyczną oraz klasyfikacje międzynarodowe.

W rozdziale szóstym przedstawione zostało zaburzenie mowy nazywane w literaturze przedmiotu alalią (L. Kaczmarek, U. Parol) lub afazją dziecięcą (Z. Kordyl). Zaburzenie to powstaje na tle uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Autorka, Anna Dzikomska-Kaczan, rozważa przyczyny występowania afazji u dzieci, rodzaje afazji oraz zagadnienia diagnozy i terapii.

Rozdział siódmy napisała Anna Jurek, wieloletni praktyk w dziedzinie terapii dysleksji, autorka m.in. takich pozycji jak: Skoncentruj się. Zestaw ćwiczeń dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (Gdańsk 2005) oraz Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją (Gdańsk 2008). A. Jurek przedstawiła w nim własną metodę terapii dysleksji zwaną „przeszukiwaniem leksykalnym”. Rozdział ułatwia zrozumienie przyczyn niepowodzeń dzieci i młodzieży w uczeniu się czytania, pisania i ortografii oraz pokazuje możliwości skutecznego przezwyciężania specyficznych trudności w tym zakresie.

Rozdział ósmy jest również rozdziałem metodycznym, jego autorka, Urszula Kalicińska, przedstawia w nim zestaw ćwiczeń ortofonicznych przydatnych w pracy
z dziećmi z wadami wymowy.

Komunikacja interpersonalna jako wiedza interdyscyplinarna stanowi przedmiot zainteresowań wielu nauk szczegółowych: językoznawstwa, psychologii, psycholingwistyki, psychologii społecznej, socjolingwistyki, neuropsychologii, neurolingwistyki, foniatrii, logopedii itd. Wśród nauk pedagogicznych zagadnieniami komunikacji interpersonalnej zajmują się takie subdyscypliny, jak: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, pedagogika społeczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Umiejętność porozumiewania się była ważna w każdej epoce historycznej. Współcześnie jej znaczenie rośnie, co jest spowodowane wieloma czynnikami, których tu nie sposób, choćby pobieżnie, omówić. Pragnę zwrócić uwagę na jeden aspekt: umiejętność pięknego, sprawnego i poprawnego, z punktu widzenia społecznych norm, porozumiewania się w mowie i piśmie jest umiejętnością niezbędną, jeśli chce się uczestniczyć w życiu społecznym, odnosić w nim sukcesy oraz nawiązywać przyjaźnie.

Książka została wydana przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu oraz Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego ANDRAGOG w Opolu.


PATRONAT:
Logo_Reedukacja.pl