Pedagogika trudności w uczeniu się 
Autor: Rolf Werning, Birgit Lütje-Klose

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Wydanie: Gdańsk (2009)
Książka stanowi wprowadzenie do specjalistycznego kierunku pedagogiki specjalnej, czyli do pedagogiki osób z trudnościami w uczeniu się. Stanowi podsumowanie obecnego stanu wiedzy, z opisem dotychczasowych tendencji rozwojowych, określeniem aktualnego poziomu wiedzy i wskazaniem potencjalnych perspektyw.

Podręcznik zawiera: charakterystykę uczniów określanych mianem osób z trudnościami w uczeniu się, próby tworzenia definicji opierające się na różnych perspektywach oglądu tego problemu, historię powstania i rozwoju specjalizacji pedagogiki specjalnej, objaśnienie teoretycznych podstaw owej specjalizacji i określenie ich miejsca w ogólnej teorii poznania. Autorzy skupili się głównie na prezentacji stanowiska systemowo-konstruktywistycznego i jego konsekwencji dla sposobu rozumienia uczenia się szkolnego i specyficznych trudności w uczeniu się.

Przedstawiono i porównano ponadto historyczne i aktualne koncepcje dydaktyczne ukierunkowane na nauczanie i wspieranie uczniów przejawiających trudności w uczeniu się, sformułowano pewne zasady dydaktyczne, a ich wdrażanie zostało zilustrowane przykładami z lekcji toczących się w szkole specjalnej dla dzieci z trudnościami w uczeniu się oraz w oddziałach integracyjnych. Na zakończenie opisano możliwości wsparcia na płaszczyźnie organizacyjnej i pedagogiczno-konceptualnej; z jednej strony – warunki rosnącej szkolnej integracji uczniów z trudnościami w uczeniu się, a z drugiej – możliwe profile i tendencje ewolucyjne szkół specjalnych.

Odbiorcy:
  • studenci pedagogiki osób z trudnościami w uczeniu się,
  • zainteresowani studenci pokrewnych kierunków (pedagogika, psychologia, pedagogika społeczna),
  • pedagodzy reprezentujący inne specjalności pedagogiki specjalnej i pedagogiki ogólnej, pragnących uzyskać informację o aktualnym stanie dyskusji toczących się w tej dziedzinie.
Redakcja merytoryczna: prof. dr hab. Iwona Chrzanowska

Tytuł oryginalny: Einführung in die Lernbehindertenpädagogik